صفحه نخست  |  درباره ما  |  ثبت نامـ  |  راهنما  |  مقالـات  |  ارتباط با ما
1394/09/10 شمسى برابر با 2015/12/01 ميلـادى
دسته بندی
دانلود كتاب ونمونه سئوالـات
دانلود نرمـ افزارهای مالی
محل قرارگرفتن تبلیغات شما
نرمـ افزارهای موبایل
اطلـاعات زمین و مسكن


سبد خريد شما خالی است!مدیریت سایت
نسخه پشتیبان


نحوه محاسبه حسابداری استهلـاک دارائی‌هـا

حسابداری استهلـاک

تعریف حسابداری از استهلـاک چیست؟

سرشکن کردن و تخصیص دادن بهای تمامـ شده دارایی ثابت را به طریقی معقول و منظمـ به دوره‌هـای استفاده از آن را استهلـاک گویند.

بهای تمامـ شده معمولـا در طول مدت استفاده از دارایی، ثابت میماند، بطوریكه در پایان عمر مفید دارایی، مجموع اقلـامـ استهلـاک دوره‌هـای استفاده از آن برابر میشود با بهای اولیه منهای ارزشی که برای دارایی اسقاط (Salvage Value) در نظر گرفته شده است.

حسابداری استهلـاک چیست؟

با توجه به نکات فوق حسابداری استهلـاک به روشی گفته میشود که بر اساس آن بهای تمامـ شده دارایی ثابت منهای ارزش اسقاط ان، بر مدتی که عمر مفید آن برآورد میشود به طریقی معقول و منظمـ سرشکن شود.

بنابراین هدف استهلـاک، سرشکن کردن بهای تمامـ شده است و نه تعیین ارزش دارایی.

به تدریج که از عمر مفید اقتصادی دارایی کاسته میگردد، استهلـاک آن منظما به صورت هزینه به عملیات واحد اقتصادی تخصیص مییابد.

در صورت سود و زیان استهلـاک بر اساس ماهیت و مورد استفاده از مال به یکی از سه عنوان هزینه فروش، هزینه اداری و یا هزینه ساخت کالـای فروش رفته ارائه میشود.

در واقع استهلـاک از دو طریق بر صورت سود و زیان اثر میگذارد:

1.    مستقیما به بدهکار حساب هزینه منظور و سبب افزایش آن میشود. (مانند هزینه استهلـاک خودروهایی که مورد استفاده دایره فروش کالـا قرار میگیرد) و طبعا به شکل هزینه فروش انعکاس پیدا میکند.

2.    دیگر استهلـاک استهلـاک ماشین آلـات کارخانه که بصورت قسمتی از بهای تمامـ شده کالـا ثبت و پس از فروش کالـا به بدهکار حساب بهای تمامـ شده کالـای فروش رفته انتقال مییابد.(مانند استهلـاک ماشین آلـات تولیدی)

انواع استهلـاک:

در حسابداری استهلـاک را به دو نوع کلی تقسیمـ میکنند:

1.       استهلـاک به معنای اعم: حکایت از تخصیص بهای تمامـ شده داراییها به دوره‌هـای مختلف استفاده از انها میکند.

به این ترتیب، هزینه استهلـاک در مقابل درآمد هر دوره به حساب منظور میگردد.

استهلـاک در این معنا به دو گروه زیر تقسیمـ میشود:

الف_ استهلـاک داراییهای مشهود: یعنی داراییهایی که وجود خارجی دارند مانند اموال، ماشین آلـات و تجهیزات

ب_ استهلـاک داراییهای نامشهود: که موجودیت مادی ندارند مانند سرقفلی، فرانشیز یا حق امتیاز و  حق اختراع و...

2.استهلـاک به معنای کاهش منابع طبیعی:

مانند انواع معادن که در نتیجه استخراج از مقدار ذخیره آنها کاسته میشود و وجه افتراق آن با نوع قبلی در این است که گذشت زمان و کاربرد اموال، ماشین آلـات و تجهیزات از ارزش آنها میکاهد در حالی که استهلـاک منابع طبیعی با کاهش مقدار ( و نه لزوما کاهش کیفیت) آنها همراه است.

علل استهلـاک:

به شرح زیر طبقه بندی میشوند:

عوامل فیزیكی(Physical Factors):          عوامل کار بردی(Functional factors):

1.       فرسودگی ناشی از استعمال                 1. عدمـ کفایت

2.       گذشت زمان                                       2. نابابی که تعویض زودرس را همـ در بر میگیرد

3.       پوسیدگی و زنگ زدگی

لـازمـ به ذکر است که عوامل سه گانه فیزیكی مرتبا بر داراییهای مشهود اثر میگذارند و از عمر مفید آنها میکاهند. ولی وقوع عوامل کار بردی کمتر مورد پیدا میکند.

نابابی ممکن است به این علت حادث شود که پیشرفتهای تکنولوژی سبب کهنه شدن ماشین آلـات و طرز کار انها و کاهش یا از بین رفتن تقاضا برای محصولـات و خدمات  گردد.

ارزش آن دسته از داراییها که انتظار نمی رود از انها دیگر بار استفاده شود میباید برابر پیش بینی آنچه از فروش انها حاصل خواهد گردید و آن را اصطلـاحا خالص ارزش بازیافتنی مینامند، تقلیل یابد.

اموال بدون استفاده را میباید در حساب خاصی جزو داراییها، نگهداری کرد.

برآورد استهلـاک:

اهمیت استهلـاک بر حسب نوع موسسه و کمیت داراییهای آن تغییر میکند.

در محاسبه استهلـاک دو نوع برآورد ضرورت پیدا میکند:

1. عمر مفید مال

2. ارزش اسقاط آن

افزون بر این دو، ممکن است پیش بینی هزینه پیاده کردن و برچیدن یا تعویض مال لـازمـ شود. طرز برآورد این نوع هزینه‌هـا در موسسات متفاوت موجب آن میگردد که محاسبه استهلـاک بسته به مورد و بر حسب روشی که بکار میرود تغییر یابد.

عوامل تعیین هزینه استهلـاک:

هزینه استهلـاک هر دوره مالی از سرشکن کردن بهای تمامـ شده (منهای ارزش اسقاط ان ) بدست میآید که بر حسب فایده اقتصادی از کاربرد آن در دوره مالی عاید میگردد به عملیات آن دوره تخصیص مییابد.

متغیرهایی که در محاسبه هزینه استهلـاک هر دوره میباید مورد نظر قرار گیرند. عبارتند از:

1.       بهای (تمامـ شده ) واقعی

2.       برآورد ارزش اسقاط

3.       برآورد عمر مفید

بنابراین محاسبه استهلـاک بستگی پیدا میکند به یک عامل واقعی و دو عامل برآوردی یا تخمینی.

ارزش اسقاط:

عبارتست از مبلغی که پیش بینی میشود از فروش مال یا در تعویض، به هنگامـ انصراف از کار آن، عاید میشود. در این براورد هزینه پیاده کردن و برچیدن مال همـ منظور میگردد.

بعنوان مثال اگر فروش مال اسقاط 2500000 ریال و هزینه پیاده کردن و تحویل آن 500000 ریال برآورد شود، ارزش اسقاط آن 2000000 ریال خواهد شد.

مابه التفاوت بهای تمامـ شده و ارزش اسقاط مال را ماخذ استهلـاک مینامند. اغلب در عمل از محاسبه ارزش اسقاط صرفنظر میکنند. در مواردی که حاصل فروش اسقاط مال را با هزینه پیاده کردن آن برابر تشخیص دهند ( که عمل ارزش اسقاط آن صفر میشود) و یا مبالغ حاصل از فروش کمـ و ناچیز باشد، انصراف از محاسبه ارزش اسقاط را قابل قبول دانسته اند.

در برآورد عمر مفید مال برای محاسبه استهلـاک، شروط و نکاتی به شرح زیر بطور ضمنی در نظر گرفته میشود:

1.استفاده از مال به وسیله مالک فعلی صورت گیرد.

2. کاربرد مال به صورتی باشد که  به هنگامـ تحصیل آن منظور بوده است.

3. خط مشی برای تعمیر و نگهداشت دارایی در مدت استفاده معین باشد.

طبعا هزینه استهلـاک هر دوره بستگی به این دارد که حدود بهره برداری و خدمات بالقوه اقتصادی مالی برای موسسه مالک آن معلومـ شود. در واقع عمر مفید بر اساس و در رابطه با از دست رفتن ارزشها و امکانات بالقوه از لحاظ انجامـ خدمات تعیین میگردد.

عمر مفید ممکن است بر اساس یکی از مقیاسهای زیر تعیین شود:

الف_ دوره‌هـایی از زمان بندی مانند تعداد سال یا ماه

ب_ جمع محصول قابل تولید بر حسب واحد سنجش آن

پ_ جمع ساعات کارکرد یعنی تعداد ساعاتی که میتوان از دارایی بهره برداری کرد.

از لحاظ نظری، تعیین عمر مفید به ماهیت مل و علل اصلی استهلـاک آن بستگی دارد.

ثبت استهلـاک

در مورد حسابهای دارایی اصول زیر رعایت میشود:

1.       به هنگامـ خرید یا تحصیل قلمی از دارایی، آن را به بهای تمامـ شده ثبت میکنند.

2.    پس از ان، در مورد آن دسته از داراییها که عمر معین و محدود دارند، بهای تمامـ شده منهای استهلـاک انباشته تا تاریخ تهیه گزارش مالی، ملـاک تعیین ارزش و درج آن در گزارشهای مالی قرار میگیرد و آن را ارزش دفتری یا مانده مستهلك نشده مینامند.

3.    آن قسمت از بهای تمامـ شده که به اصطلـاح بکار رفته و فایده اش منقضی شده است، بر اساس اصل مقابله درآمد با هزینه (Matching Principle) به حساب هزینه جاری منظور میشود.

استهلـاک هر دوره به بدهکار حساب هزینه استهلـاک و در مورد وسایل تولید، به بدهکار حساب بهای ساخت ( سربار کارخانه) و به بستانکار حساب دارایی کاه به نامـ استهلـاک انباشته منظور میشود.

نکته مهمـ این است که در نتیجه این عمل بهای تمامـ شده در طول استفاده از مال جدا و محفوظ و مشخص میماند و با آنچه به تدریج از طریق استهلـاک سالـانه، انباشته میشود مخلوط نگردد.

مخلوط کردن این دو منطقی نیست زیرابهای تمامـ شده واقعی و قطعی و استهلـاک برآوردی و تخمینی میباشد.

حساب دارایی کاه مذکور را که استهلـاک انباشته (Accumulated Depreciation) به آن گفته میشود در گذشته " ذخیره استهلـاک" مینامیدند که میباید از بکار بردن آن اجتناب نمود زیرا عمل ثبت استهلـاک مطلقا ذخیره‌ای بوجود نمی آورد.

روشهای استهلـاک

محاسبه و تعیین مبلغ هزینه استهلـاک برای ثبت در هر دوره مالی به طرق مختلف انجامـ میشود. یزاس این منظور روشهایی ابداع کرده اند که با وجود این که بهای تمامـ شده و عمر مفید مال در همه آنها ثابت و یکسان است، ولی هزینه استهلـاک دوره مالی در هر روش متفاوت از روش دیگر بدست میآید.

روشهای استهلـاک را میتوان به شرح زیر طبقه بندی کرد:

الف_ محاسبه بر حسب زمان:

1. روش خط مستقیمـ یا اقساط مساوی. از لحاظ هزینه استهلـاک این روش را ثابت هزینه (CONSTANT_CHARGE METHOD) همـ گفته اند.

ب_ محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره که عبارتند از:

2.روش ساعت کارکرد

3.روش میزان تولید

پ _ روشهای مبتنی بر استهلـاک بیشتر در سالهای اول عمر مال و کاهش تدریجی آن
از نقطه نظر هزینه استهلـاک این روشها را هزینه کاه (Decreasing Charge Methods) همـ نامیده اند. به این تعبیر که هر چه پیش میرویمـ از مبلغی که به حساب هزینه میرود کاسته میشود. این روشها عبارتند از:

4. روش مجموع سنوات

5. روش مانده نزولی یا استهلـاک بر اساس ارزش دفتری در هر دوره مالی

ت_ روشهای مبتنی بر محاسبات سرمایه گذاری و سود منتسب به آن که از لحاظ هزینه استهلـاک، این روشها را هزینه افزا (increasing Charge Methods) گفته اند. به این دلیل که هر چه پیش میرویمـ مبلغی که به حساب هزینه استهلـاک میرود افزایش مییابد. این روشها عبارتند از:

6. قسط السنین

7. سرمایه گذاری وجوه استهلـاکی

توضیحات روشها

روش اول_   روش خط  مستقیم

در این روش که ساده ترین روش برای محاسبه استهلـاک است:

ارزش اسقاط را از بهای تمامـ شده کمـ کرده و حاصل را بر تعداد دوره یا سال تقسیمـ میکنند.

در حقیقت این روش ارتباط نزدیكی با زمان دارد.

برای درک بهتر به مثال زیر توجه کنید که سایر روشها را نیز با این مثال توضیح خواهمـ داد.

شرح

حرف اختصاری

ارزش

قیمت تمامـ شده

c

10500000

ارزش اسقاط

s

500000

تعداد سال

n

5 سال

ساعات کارکرد

nh

20000 ساعت

واحد تولید

nu

10000 واحد

نرخ استهلـاک

r

هزینه استهلـاک هر دوره

d

استهلـاک انباشته

An

ارزش دفتری یا مانده مستهلك نشده

Bn


بنابراین هزینه استهلـاک هر دوره با توجه به مثال و با استفاده از روش خط مستقیمـ میشود:

d = (c  -  s) / n

200000۰=  5  /  ( 500000   -    10500000)

روش خط مستقیمـ روشی بسیار ساده است. در مواقعی که میزان استفاده از دارایی و کارکرد آن در هر دوره برابر با دوره دیگر میباشد. و همچنین مواقعی که هزینه‌هـای تعمیر و نگهداری هر دوره مساوی دوره‌هـای مالی دیگر برآورد شود.

خوب میبینید که همچنین چیزی میشود گفت  که غیر ممکن است. از این روش معمولـا برای استهلـاک داراییهای نامشهود استفاده میشود.

اکثر مساله‌هـای حسابداری  امتحانات ما و یا کتابمان با این روش حل میشوند.

اما فقط این نیست، روش خط مستقیمـ اصلـا کارکرد دارایی را در نظر نمی گیرد. همانطور که میدانید با گذشت زمان و مستهلک شدن داراییها ارزش دفتری آنها کاهش مییابد ولی چون در روش خط مستقیمـ هزینه استهلـاک در تمامـ دوره‌هـا برابر است بنابراین این موضوع که ارزش دارایی  باید کاهش یابد را نیز نادیده میگیرد. این حالت محاسبات مربوط به بازده سرمایه مختل میکند.

به عنوان مثال وقتی بخواهیمـ RROA (rate of return on assets) یا نرخ بازده دارایی را با تقسیمـ کردن سود خالص بر داراییها بدست آورند، رقمی بزرگتر و غیر واقعی از آنچه وجود دارد را نشان میدهد.

محاسبه بر حسب محصول یا روشهای مبتنی بر تغییر هزینه هر دوره:

روش دومـ _ روش ساعات کارکرد

در این روش هزینه استهلـاک هر دوره بر حسب میزان کارکرد واقعی مال تعیین میگردد. به عنوان مثال اگر ماشینی در دوره جاری دو برابر دوره قبل کار کند، استهلـاک آن در دوره جاری دو برابر محسوب میشود.

در این روش کارکرد مال یا دارایی تا زمان اسقاط ان بر حسب تعداد کل ساعات کار، برآورد و انگاه نرخ استهلـا ک برای هر ساعت کار محاسبه میشود.

با توجه به مثال بالـا:

نرخ استهلـاک برای هر ساعت کار برابر است با:

R = (c   -   s) / n u

500  = 20000  /  ( 500000   -   10500000)

ان روش را به دلیل رعایت اصل تطابق هزینه با درآمد ( اصول حسابداری را از اینجا بخوانید) روش منظمـ میدانند. و لی اگر مثلـا محصولی تولید نشود این رعایت اصل تطابق مختل خواهد شد.

ولی در این روش بر خلـاف روش خط مستقیمـ مبلغ استهلـاک بر حسب میزان استفاده از مال تغییر مییابد.

این روش زمانی که میزان استفاده یا کارکرد دارایی در یک دوره با دوره دیگر تفاوت زیادی دارد بسیار مفید میباشد.

ولی این روش برای بسیاری از اقلـامـ دارایی مانند ساختمان، مبل، اثاثه و ماشین تحریر غیر عملی است. چون در این داراییها ساعات کارکرد مد نظر قرار نمی گیرد.

ولی برای بعضی دیگر از اقلـامـ داراییها مانند وسایل و ماشین آلـات مفید است.

روش سومـ _  روش میزان تولید

از این روش زمانی استفاده میشود که کارکرد یا فایده دارایی در طول مدت کار آن بر حسب مقدار محصول قابل تولید برآورد گردد.

در این روش استهلـاک به مقدار محصولی که تولید میشود بستگی دارد.

در این روش مبلغی که بابت استهلـاک به هر واحد محصول تعلق میگیرد، ثابت باقی میماند در صورتی که در روش خط مستقیمـ، با تغییر میزان تولید، آنچه بابت استهلـاک به هر محصول سر شکن میشود متغیر است.

با توجه به مثال بالـا:

نرخ استهلـاک برای هر واحد محصول تولید شده برابر است با:

R = (c   -   s) / n u

1000 = 10000  / (500000   -   10500000 )

1000 مبین نرخی است که باید بابت استهلـاک، به هر واحد محصول تولید شده سرشکن شود.

بنابراین در هر دوره، این نرخ را  در مقدار تولید ضرب میکنند تا مبلغ استهلـاک آن دوره معین شود.

حال اگر فرض کنیمـ در سال اول 3000 واحد تولید شده باشد. مبلغ استهلـاک ماشین آلـات بصورت زیر محاسبه میشود:

D 1 = r  × میزان تولید سالـانه = 3000000 = 1500  ×1000

استفاده از این روش منوط به زمانی است که بتوان میزان تولید واقعی را اندازه گیری و معین کرد.

تفاوت دو روش ساعات کارکرد و میزان تولید به کارایی عملیات واحد صنعتی در یک دوره در مقایسه با دوره دیگر مربوط میشود.

بدلیل اینکه کار ماشین را وقتی مفید میدانند که محصولی از ان تولید شود، پس در مواردی که موسسه بخواهد از بین دو روش ساعات کارکرد و روش میزان تولید یکی را برگزیند، مسلما روش میزان تولید را ترجیح خواهد داد.

اما در روش میزان تولید، همانند روش ساعت کارکرد، هزینه استهلـاک هر دوره متغیر ولی مبلغی که بابت استهلـاک به هر واحد محصول سرشکن میشود ثابت است.

جدول محاسبه استهلـاک بر اساس روش میزان تولید

سال

میزان تولید

هزینه استهلـاک(بدهکار)

استهلـاک انباشته(بستانکار)

مانده استهلـاک انباشته

مانده مستهلک نشده یا ارزش دفتری

0

10500000

1

1500

1000 ×1500

1500000

1500000

9000000

2

2000

2000000

2000000

3500000

7000000

3

1400

1400000

1400000

4900000

5600000

4

2100

2100000

2100000

7000000

3500000

5

3000

3000000

3000000

10000000

500000(ارزش اسقاط)

10000       10000000                  10000000

همانطور که میبینید هزینه استهلـاک هر سال بر مبنای میزان تولید محاسبه شده و ثبت زیر برای هر دوره انجامـ گرفته است:

هزینه استهلـاک       ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

استهلـاک انباشته      ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

اگر به ستون ارزش دفتری توجه کنید مشاهده میکنید که در پایان 5 سال عمر مفید تنها مانده ارزش اسقاط میباشد و این همان هدف استهلـاک است  یعنی سرشکن کردن و تخصیص بهای تمامـ شده دارایی بر مدتی که عمر مفید ان دارایی است.

روشهای شتابدار استهلـاک یا روشهای هزینه کاه(Decreasing charge method)
در این روشها، بهای تمامـ شه طوری بر دوره‌هـای استفاده از مال تخصیص مییابد که هزینه‌هـای استلـاک سالهای اول بیشتر از سالهای بعد باشد، یعنی با گذشت هر سال هزینه استهلـاک کاهش مییابد.
در این روشها فرض بر این است که داراییها در سالهای اول عمرشان کارایی بیشتری داشته و همچنین با گذشت زمان هزینه تعمیر و نگهدارای آنها افزایش مییابد، در نتیجه هزینه استهلـاک بیشتری نیز دارند.
روش مجموع سنوات:
در این روش پس از کسر کردن ازش اسقاط از بهای تمامـ شده، حاصل را در کسری که  صورت و مخرج آن بصورت زیر بدست میآید،  ضرب میکنیم:
صورت کسر  را باقیمانده عمر مفید تشکیل میدهد. بعنوان مثال اگر طول عمر دارایی 10 سال باشد در یال اول صورت کسر عدد 10 خواهد بود.
مخرج کسر  از مجموع سنوات عمر دارایی بدست میآید.
55 =10+9+8+7+6+5+4+3+2+1
صورت و مخرج کسر:
سال اول =  55/10
سال دومـ = 55 / 9
همینطور الی آخر
روش مانده نزولی  ( Declining-Balance Method)
در این روش نرخی ثابت را در طول عمر مال در ارزش دفتری آن (بهای تمامـ شده منهای استهلـاک انباشته ) ضرب میکنند تا هزینه استهلـاک دوره بدست آید.
بعنوان مثال اگر اگر نرخ استهلـاک برای ماشین ما 20% باشد و بهای تمامـ شده آن ماشین 1000000 ریال باشد و عمر مفید ان 5 سال باشد هزینه استهلـاک ماشین مربوطه در طی 5 سال بصورت زیر خواهد بود:
سال نرخ هزینه استهلـاک استهلـاک انباشته ارزش دفتری
0 ۲۰٪

1000000
۱ ۲۰٪ 200000= (1000000 × 20% ) 200000 800000
۲ ۲۰٪ 160000 = (800000 × 20% ) 360000 640000
۳ ۲۰٪ 128000= ( 640000  × 20% ) 488000 512000
۴ ۲۰٪ 102400= ( 512000 × 20% ) 590400 409600
۵ ۲۰٪ 81920 = ( 409600 × 20% ) 673320 327680
محاسبات هزینه استهلـاک به روش نزولی با استفاده از فرمولها:
·          محاسبه استهلـاک سالـانه
Dn = C r (1 – r) n -1
بعنوان مثال برای محاسبه استلـاک سال سومـ مثال قبل بترتیب زیر عمل مل کنیم:
128000 = 2 ( 0.2  - 1 ) × 20% × 1000000
·          محاسبه پیاپی استهلـاک انباشته چند سال:
A n  = C – C (1 – r) n
488000 = 3  (20% - 1) 100000 – 1000000
·          محاسبه ارزش دفتری یک دارایی در پایان هر دوره مالی
Bn = C ( 1 – r ) n
512000 = 3 ( 20% - 1)
Malian © 2013
کلیه حقوق این سایت محفوظ است. خرید فایل از این سایت حقی را برای خریدار جهت انتشار و فروش مجدد فایل ایجاد نمیکند.
صفـحـه نخست | درباره ما | ارتباط با ما


تازه ها

محاسبه گرمالیات با جرائمـ

قانون مالیاتها وسایرقوانین درموبایل

آموزش حسابداری شركتها

آموزش حقوق ودستمزد دولتی وخصوصی كاربردی

آموزش حسابداری دولتی كاربردی...

نمونه تبلیغات

نمونه سئوالـات وتستهای مدیریت

5كتاب درمورد حسابداری دولتی-اموال-انبارو...

كتاب كاردرسی حسابداری دولتی

سئوالـات آزمون ارشد رشته حسابداری سال89

سئوالـات آزمون ارشد رشته حسابداری سال90

سئوالـات آزمون ارشد رشته حسابداری سال91

كنترل اعتبارات بااكسل (مناسب دستگاه‌هـای دولتی)

تستهای طبقه بندی شده مدیریت-منابع ارشد

رفتارسازمانی-منابع ارشدپیوندها

مرکز پژوهش‌هـا قوانین مجلس

صنایع غذائی اومامی

سامانه فیش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

سازمان امورمالیاتی

صندوق بازنشستگی کشوری

سامانه ارسال پیامك ایده پردازان الكترونیك

ارسال اینترنتی لیست بیمه خدمات درمانی

مشاهده سوابق بیمه تامین اجتماعی

سامانه اعلـامـ حساب خانوار

جامعه حسابداران رسمی ایران

انتقال خون استان گیلـان

خلـافی ماشین

بانکداری اینترنتی بانك ملی

بانكدارای اینترنتی بانك صادرات

بانکداری اینترنتی بانك ملت


استفاده از مطالب اين سايت با ذكر منبع (لينك سايت) مجاز است. طراحى و پشتيبانى: شركت شبكه نگاه
فروشگاه اینترنتی